ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE OTWARTE JEST
W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA (3, 4 latki)

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.15 – 8.30

Zabawy ruchowe

Wspólne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne przy muzyce. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

8.30 – 9.00

Śniadanie

Przygotowanie do śniadania – doskonalenie czynności higienicznych. Nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Dyżury przy stole – II półrocze.

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne

Zintegrowane zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • poznawanie przyrody i otaczającego świata
 • zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego – kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • rozwój sprawności manualnych poprzez wykorzystanie różnych form plastycznych
 • wychowania przez sztukę (muzyka, śpiew i elementy tańca).

10.00 – 10.15

II śniadanie

Nabywanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10.15 – 11.15

Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne.
Zabawy w ogrodzie
Spacery, wycieczki

Dowolne zabawy dzieci z wykorzystaniem gier edukacyjnych, kącików zainteresowań.

 • zabawy w piaskownicy, wykorzystanie urządzeń ogrodowych
 • obserwacje przyrodnicze
 • planowane wycieczki piesze.

Imprezy okolicznościowe

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu
Obiad (zupa)

Czynności porządkowo-higieniczne. Nabywanie umiejętności w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami.

12.00 – 13.45

Odpoczynek poobiedni

słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczycielkę

 • słuchanie bajek muzycznych lub muzyki relaksacyjnej
 • oglądanie wybranego czasopisma dziecięcego lub książeczki
 • praca wyrównawcza

13.45 – 14.15

Przygotowanie do obiadu

Czynności higieniczne

14.15 – 14.45

obiad (II danie)

Dbałość o estetykę jedzenia.

14.45 – 17.00

Zabawy dowolne
Zabawy w ogrodzie

 • zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe
 • praca wyrównawcza i indywidualna
 • gry i zabawy ruchowe
 • obserwacje przyrodnicze
 • czynności opiekuńcze
 • prace porządkowe

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA   – (5, 6 latki)

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

8.15 – 8.30

Ćwiczenia poranne

Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne przy muzyce. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

8.30 – 9.00

Śniadanie

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Dyżury przy stole – nakrywanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe,  umuzykalniające:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wraz z edukacją matematyczną,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy,
 • rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wychowania przez sztukę (muzyka i śpiew, pląsy i tańce),
 • gry i zabawy ruchowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace gospodarcze i ogrodnicze.

10.00 – 10.15

II śniadanie

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10.15 – 11.45

Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne.
Zabawy w ogrodzie.
Spacery, wycieczki.
Religia
Zajęcia dodatkowe

Dowolne zabawy dzieci z wykorzystaniem gier edukacyjnych, kącików zainteresowań.

 • zabawy w piaskownicy, wykorzystanie urządzeń ogrodowych
 • obserwacje przyrodnicze
 • planowane wycieczki piesze.

Imprezy okolicznościowe

11.45 – 12.00

Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe, integracyjne i przy muzyce. Czynności porządkowe, higieniczne, mycie rąk.

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu
Obiad (zupa)

Czynności porządkowo-higieniczne. Ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30 – 14.15

Zajęcia edukacyjne.
Słuchanie lub ciche czytanie.
Praca indywidualna.
Zajęcia reedukacyjne.
Swobodne zabawy.

Zadania indywidualne:

 • ciche czytanie, pisanie, słuchanie,
 • manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych dziecka,
 • zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera
 • praca wyrównawcza,
 • eksploracja kącików,
 • budzenie zainteresowań technicznych – zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

14.15 – 14.45

obiad (II danie)

Czynności higieniczne. Dbałość o estetykę jedzenia.

14.45 – 17.00

Zabawy dowolne
Zabawy w ogrodzie

Zajęcia dodatkowe  – odpłatne

Prace porządkowe

zabawy według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach

 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe
 • praca wyrównawcza i indywidualna
 • zabawy i gry dydaktyczne i stolikowe
 • gry i zabawy ruchowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace gospodarcze i ogrodnicze,
 • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
 • prace porządkowe,
 • zabawy na świeżym powietrzu.