WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia rodzica/opiekuna prawnego z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z tytułu:

– posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

– uczęszczania do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 więcej niż dwojga dzieci z tej samej rodziny.

 

Zainteresowani Rodzice mogą odebrać stosowne wnioski u wicedyrektora.

Opłata za żywienie w każdym przypadku ponoszona jest w pełnej wysokości.