HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

Harmonogram rekrutacji 2022/2023
Rekrutacja da dzieci nowych odbywać się będzie w dniach od 1.03.2022r. (godz.9.00) do 15.03.2022 r. (godz.15.00)
• Wnioski rekrutacyjne dzieci (KOMPLETNE) (wypełnione elektronicznie, wydrukowane, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami (zaświadczenia, oświadczenia, ksero PIT, itp.) – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek rekrutacyjny” proszę wrzucać do skrzynki w przedsionku SP- 27 w dniach od 1.03.2022 r. (godz.9.00) do 15.03.2022 r. (godz.15.00). Wnioski w wersji papierowej należy obowiązkowo składać tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Brak dokumentów potwierdzających skutkuje niemożnością przyznania określonych punktów w procesie rekrutacji.
W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka należy złożyć dla każdego z nich odrębny wniosek.
Warunkiem koniecznym jest dostarczenie wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru kompletu wydrukowanych i podpisanych dokumentów w zamkniętej, podpisanej – Wniosek rekrutacyjny – kopercie.
Rekrutacji elektronicznej dokonujemy przez Baner Vulcan – Nabór Przedszkola widoczny na stronie głównej lub przez poniższą stronę, tam też proszę zapoznać się ze szczegółowymi zasadami naboru: